Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld voor de Gehrels Vereniging.

  • KvK nr: 40530192
  • Adres: van Bergen IJzendoornpark 35, 2801 AB Gouda
  • e-mail: info@gehrelsonline.nl
  • telefoon ledenadministratie: 071 - 820 0389 (ma t/m do 08:30 – 12:30 uur)

Wettelijke grondslag verwerking persoonsgegevens

De Gehrels Vereniging voert een administratie van de gegevens van de leden van de vereniging om de lidmaatschapsovereenkomst te kunnen uitvoeren. De gegevens worden uitsluitend voor dat doel geadministreerd. 

Waar komen gegevens terecht

De door de leden verstrekte gegevens komen terecht bij de ledenadministratie van de vereniging en bij de penningmeester. De Gehrels Vereniging gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar leden en verstrekt deze alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. De vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden niet buiten de EU doorgegeven

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de deze zijn verkregen, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

Leden van de vereniging kunnen via de verenigingswebsite zelf hun gegevens invullen en beheren.

Bezwaar maken

Leden van de Gehrels Vereniging hebben het recht bezwaar te maken tegen een verwerking van hun gegevens en het recht om een klacht daarover in te dienen bij de vereniging zelf of bij de toezichthouder. 

Tot slot

  • Niemand is verplicht om zijn persoonsgegevens aan de Gehrels Vereniging te geven; het is alleen een vereiste als men lid wil worden van de vereniging;
  • De Gehrels Vereniging maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
  • De Gehrels Vereniging verkrijgt geen persoonsgegevens van een andere organisatie.